OptometriaOptometrysta24.pl, optometria

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

Optometrysta?

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej.

W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw Nr 82 poz. 537.

Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010
– opisy grup elementarnych zawodów i specjalności
22 – specjaliści do spraw zdrowia
kod – 2286

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

Zawód optometrysty

Opis zawodu optometrysty zawarty w wykazie stanowi, iż optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

Zadania zawodowe optometrysty obejmują:
– badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów
i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
– badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
– konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
– wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
– udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
– dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych
i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
– udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy
i w sektorze przemysłowym;
– wykonywanie innych zadań pokrewnych.
Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników

Numer optometrysty

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOiO) wprowadził system związany z numeracją optometrystów przy jednoczesnym sprawdzeniu nabycia kwalifikacji zawodowych. Zawód optometrysty jest sklasyfikowany Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 kwietnia 2010r.

PTOiO chce połączyć wszystkich optometrystów i każdy z Was może ubiegać się
o nadanie Numeru Optometrysty (NO). Numer ten powinien być stosowany na pieczątkach, wizytówkach, innych formach reklamy czy skierowaniach do specjalisty, które wykorzystywane są już przez członków PTOiO od marca 2014r.

Skąd taka inicjatywa? Powodem jest brak regulacji prawnej naszego zawodu. Wprowadzenie Numeru Optometrysty pozwoli odróżnić osoby z odpowiednim wykształceniem od „pseudooptometrystów”. Zwłaszcza, że w ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość społeczna, ale i niestety liczba „kursów i szkoleń” kształcących „pseudooptometrystów”. Nam wszystkim powinno zależeć, aby zawód optometrysty, jako osoby, specjalisty, której powierza się jeden ze swoich zmysłów – zmysł wzroku, był zawodem publicznego zaufania.

Materiały umieszczone na stronie zaczerpnięto ze stron:

[1] http://www.ptoo.pl/optometria/optometria/

[2] http://www.ptoo.pl/numeracja-optometrystow/

[3] http://www.optometriaslaska.us.edu.pl/czym-jest-optometria/